X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مقالات دینی
از هر خرمنی خوشه ای

معرفی

ماسونیت به معنای، بنیانگذاران آزاد است. ماسونیت در اصل یک تنظیم سری، مرموز و ‏تروریستی یهودی است. هدف اصلی این جریان تسلط یهود بر جهان است، مردم را به آزادی ‏بدون قید و شرط دعوت میکند و میخواهد همه در فساد آغشته باشند. این اهداف خود را ‏تحت شعار های کاذبانه (آزادی، برادری، مساوات و انسانیت) پوشش داده است.http://55a.net/firas/photo/146838.jpg

بیشترین ‏اعضای آن از شخصیتهای قدرتمند دنیا ست، یعنی کسانیکه به راز داری آنها اطمئنان کامل ‏دارند. این ما سونی ها مجالس، محافل و تجمّعات بسیار و بزرگی در سطح جهان دایر میکنند ‏و همه ای کوشش ایشان اینست که تا یک جمهوریت دموکراسی جهانی ـ چنانچه دعوا دارند ـ ‏در جهان ایجاد کنند. در اصل اساس این تلاشها تحقق همان هدف است که عبارت از یک ‏حکومت جهانی غیر دینی است.‏

تأسیس و شخصیتهای مهم ماسونیت:‏

این تنظیم در سال 44 میلادی توسط شخصی بنام هیرودوس اکرینا یکی از پادشاهان روم قدیم ‏و با مشورهء مشاورین یهودی او: 1ـ حیران ابیوت (معاون رئیس) و 2ـ مواب لامی (امین راز ‏اول) تأسیس شده است.‏

ماسونیت از اولین روزهای تأسیس خود به فریب، ترور و ارعاب روی آورد، چنانچه اشارات، ‏رمزها و نامهای را برای ترسانیدن دیگران اختیار کردند و نام گردهمای های خود را ( هیکل ‏اورشلیم ) نامگذاشتند، و این اشارتی بود بر این که مراد از آن هیکل سلیمان علیه السلام است ‏‏( چون سلمیان علیه السلام یک پادشاه جهانی بود)‏ حاخام لاکویز در رابطه میگوید: ماسونیت در تاریخ، درجات، تعالیم، کلمات، شفر و ‏توضیحات خود از اول تا آخر همان یهودیت است. در تاریخ پیدایش آن نسبت پنهانی بودن شدید آن اختلاف وجود دارد . ولی راحج ترین قول ‏همین است که؛ در سال 43م تأسیس شده است.‏

ماسونیت را در اول تأسیسش قوت مخفی نامیدند و هدف آن دشمنی با نصرانی ها، ترور و ‏راندن آنها بود و اینکه نگذارند که دین آنها انتشار یابد.‏ اگر چند در اول تأسیس آنرا قوت مخفی مینامیدند و بعد از چند قرن به ماسونیت تبدیل نام کرد ‏تا از نام ( بنیان گذاران آزاده) استفاده کرده باشند و خود را در تحت این شعار زیبا پنهان کنند. ‏اینجا بود که اسمی را بخود گرفت که با مسمای آن هیچ رابطه ای نداشت این مرحله ای اولی از ماسونیت بود. اما مرحلهء دوم ماسونیت از سال 1770م توسط (آدم ‏وایزهاویت) مسیحی آلمانی آغاز میشود. این شخصی بود که از مسیحیت ملحد شد و ماسونی ‏ها او را جلب کردند. او نقشه و طرح جدید ماسونیت را برای سیطره بر جهان طرح ریزی ‏کرد. این طرح با اولین محفل ایشان بنام ( محفل نورانی) که نسبت آن به همان شیطانی بود که ‏آنرا تقدیس میکردند.‏

اینها توانستند تقریبا دو هزار نفر از بزرگترین سیاست مداران جهان و مفکرین را فریب دهند و ‏بخود جذب کنند. آنها با جلب این افراد گردهمایی اساسی خود را که بنام ( گردهمایی شرق ‏اوسط ) بود تأسیس کردند. در این گردهمایی بود که این سیاستمداران به برنامه های ماسونیت ‏سر تسلیم گذاشتند و شعارها را سر دادند که در ظاهر بسیار جالب و دلبر بود. اینها با این شعار ‏های خود بسیاری ها، حتی بسا از مسلمانها را هم فریفتند.

1ـ میرابو یکی از شخصیتهای بزرگ انقلاب کبیر فرانسه از جمله این شخصیتها بود.‏

2ـ یکی از این شخصیتها، مازینی ایتالیایی بود که بعد از مرگ وایزهاویت همهء مقررات را دو ‏باره احیا کرد.‏

3ـ شخصیت سومی جنرال امریکایی (آلبرت مایک) بود که از ارتش بیرون شد و جام عقد و ‏کینهء خود را از راه ماسونیت بر سر ملتها ریخت. او از جمله طراحان ، طرحهای خرابکارانه ‏بود، و بسا از این طرحها که در دست اجراست

4ـ یکی از شخصیتها دیگر (لاف اریدج) بود که در گردهمایی سال 1885م در شهر آلیتش در ‏جمع از محصلین آلمانی، روسی، اسپانیایی، انگلیسی و فرانسوی بصراحت اعلان کرد: انسان ‏باید بر خدا چیره شود، باید در مقابل خدا اعلان جنگ کند، آسمانها را بشگافد و همانند ‏اوراق پاره پاره کند.

5ـ از شخصتهای دیگر این جریان (ماتسینی جوزینی) 1805م ـ 1872. بود

6ـ از شخصیتهای دیگر ماسونیت جان جاک روسو از فرانسه

7ـ جرجی زیدان از مصر ‏

8ـ کارل مارکس و ‏

9ـ انگلس بودند. ‏

این دو شخص آخری از شخصیتهای ردیف 33 سی و سوم بودند. این دو از کسانی بودند که ‏در مجلس انگلستان به ماسونیت پیوسته بودند و کسانی بودند که برنامه های سری ماسونی را ‏اداره میکردند. از جمله تدبیر های این دو شخص طرح فکریهء کمونیزم بود که اکثر مردم به ‏آن آشنایی دارند.‏

افکار و معتقدات ماسونیت:‏

• از خدا، پیامبران، کتابهای آسمانی و همهء آنچه که از دید پنهان است منکر اند و آنها را ‏خرافات و اوهام میپندارند.‏

• برای حاشیه راندن ادیان و جدایی دین از زندگی کار میکنند.‏

• برای بر انداختن حکومتهای قانونی و از میان بردن قوانین ملی در کشورهای مختلف ‏مبارزه میکنند و میخواهند غیر مستیقیم بر این کشور ها تسلط داشته باشند.‏

• قیودات در روابط جنسی را از میان می بردارند و میخواهند زن را بحیث وسیله ای بازاری ‏بکار گیرند.‏

• ملتهای غیر یهودی را میخواهند از هم جدا بسازند و برای دائم در یک درگیری و جدال ‏باشند.‏

 • گروهای جدای طلب و سرکش را مسلح میسازند و یکی را بر ضد دیگری می شورانند.‏

• زهر اختلاف و جنگهای داخلی را در یک کشور می اندازند و گروهای قومی و کوچک را ‏تحریک میکنند تا تشتت و پراگندگی در کشور ها حاکم باشد.‏

 • مبادئ اخلاقی، فکری و دینی را تخریب و خدشه دار میکنند و میخواهند انارشیزم، الحاد ‏و تروریزم در میان ملتها تداوم داشته باشد.

‏ • رشوت از طریق مال و جنس را در مقابل همه بکار میگیرند، بویژه کسانیکه مناصب و ‏وظایف حساس را دارا هستند، تا در خدمت ماسونیت باشند.‏

• در تفکر ماسونیت هدف وسیله را توجیه میکند ( یعنی اگر میخواهی به هدفی برسی ‏میتوانی از وسایل غیر مشروع استفاده کنی. اسلام همچنانکه هدف را مقدس و پاک ‏میشمارد وسیله را هم میخواهد مشروع و مقدس باشد( یعنی انسان نباید از راه و وسایل ‏غیر مشروع به هدف مشروع برسد) ‏‎

‎• ـ سیطرهء همه جانبه بر شخصی که در دام آنها می افتد، تا اینکه بر او سیطرهء کامل داشته ‏باشند و هر گونه ای که بخواهند از او کار بگیرند و شخص نتواند از اوامر ایشان سر کشی ‏نماید.‏

• کسیکه میخواهد به عضویت ایشان در آید، اولین شرط اینست که از همهء افکار دینی باید ‏بیرون شود و هیچ ارتباطی با داشته های اخلاقی نداشته باشد، نباید ملی فکر کند و تنها به ‏ماسونیت تعهد و اعتقاد داشته باشد.‏

• اگر شخصی از ماسونیت روی گردانید و دیگر نخواست ادامه بدهد، برایش مقدمهء یک ‏فضیحت بزرگی را تدارک می بینند و در بسا اوقات مسیرش کشته شدن است.‏

• تسلط بر رؤسای جمهور کشورها، تا اینکه از طریق ایشان بتوانند اهداف خود را به منصهء ‏اجراء بگذارند.‏

• تسلط بر شخصیتهای بارز در عرصه های علمی و تخصصی، تا اینکه نقشه هایشان علمی ‏و پیشرفته باشد و همه وسایل را در اختیار داشته باشند.‏

• تسلط بر وسایل اعلام عمومی، روزنامه نگاری، انتشارات فرهنگی، رادیو، تلویزیون و... ‏تا از آنها بحیث سلاح مخرب جمعی استفاده کنند و اذهان مردم را کنترول کنند. (به گمان ‏قرین به حقیقت، رادیوی ـ بی بی سی ـ سر تا سر در اختیار ماسونی هاست)‏

• نشر اخبار مختلف، دروغهای سنجیده شده، دسیسه های دروغین، تا اینکه در اذهان مردم ‏بحیث واقعیت های جایگزین شود و حقایق را از مردم پنهان دارند.‏

• دعوت دختران وپسران جوان به فحشا، رزالت، مهیا ساختن اسباب و زمینه سازی برای ‏گمراهی، توهین روبط خانوادگی و روا شمردن روابط محرمه. تا اساس فامیل و خانواده را ‏در جوامع از میان بردارند.

• دعوت به تحدید نسل و جلوگیری قصدی از تولد و تناسل در میان مسلمانها.‏

سیطره به اداره های بین المللی، ریاست یکی از ماسونی ها در این ادارات، مثل ادارهء تعلیم و ‏تربیهء ملل متحد، ادارهء فرهنگی ملل متحد، منظمات دیدبانی بین المللی، مثل حقوق بشر و... ‏یا اتحادیه های محصلین در سراسر دنیا...‏

رتبه ها و درجات ماسونیت:‏

ماسونی ها سه مرحله را باید بپیمایند:‏

1ـ خورد سالان چشم بسته. مراد از آن کسانی هستند که در آغاز پیوستن به ماسونیت هستند.‏
‏2ـ ماسونی پادشاهی: تنها کسی میتواند به این مرحله ارتقاء کند که کلا از دینش، ملت و ‏وطن

خود بگذرد و تنها در خدمت یهود باشد. از همین جاست که انسان برای مرحلهء سی و ‏سوم کاندید شده میتواند. امثال چرچل، بلفور و روسای جمهور امریکا و... به این مرحله ‏رسیده بودند.‏

3ـ ماسونیت کونی: این دیگر آخرین قلهء ماسونیت است. همه ای افراد این مرحله یک یهودی ‏به معنای کامل آن میباشد. اینها شخصیتها فوق همهء قوانین و بر تر از روسای دول و پادشاهان ‏اند. در حقیقت اینها هستند که تصمیم میگیرند. همه زعمای صهیونیزم از ماسونی های کونی ‏بوده اند؛ امثال هرتزل و... اینها کسانی هستند که باید برای جهان آنهم به منفعت یهود نقشه ‏طرح کنند.‏

پذیرش عضو جدید در یک فضای بسیار ترسناک و عجیبی صورت میگیرد؛ به گونه ایکه ‏چشمهای بسته نزد رئیس برده میشود، هنگامیکه قسم و تعهد حفظ اسرار را اداء کرد ‏چشمهایش کشوده میشود و در یک حالت غیر مترقبه مردها ی را در اطراف خود مسلح با ‏شمشیر ها می بیند، کتاب عهد قدیم(تورات) پیش رویش قرار دارد، او در اطاقی قرار دارد ‏که جمجمه های انسان ها و وسایل هندسی عجیبی از چوب ساخته شده در آن است... همهء ‏اینها بخاطر این است که در دل و روان عضو جدید ترس و وحشت جایگزین شود.

بنا بر گفتهء بعضی از مؤرخین این روش وسیله ای است در دست یهود که سیاستمداران کشور ‏ها را توسط آن شکار میکنند و در حلقهء فریب خود داخل میسازند.‏در پشت پردهء اکثر مشکلات که امت اسلامی و کشورهای اسلامی بدان گرفتار است ماسونیت ‏قرار دارد و اکثر انقلابهای چپی و قومی که در کشورها ی اسلامی به وقوع پیوسته است دست ‏پنهان ماسونیت در پشت آن قرار داشته است. ماسونی ها مقدمات سقوط خلافت اسلامی را ‏چیدند و سلطان عبدالحمید آخرین خلیفهء مسلمان را خلع کردند. رشته اصلی انقلاب کبیر ‏فرانسه، انقلاب بلشویک ها در روسیه و انقلابهای مدرن در بریتانیا در دست ماسونی ها بود.‏

ماسونیت به تمام کسانیکه عضویت آنرا می پذیرند، این شرط را حتمی میگذارد که از همهء ‏روابط ملی و دینی خود قطع رابطه کند و یگانه مرجع اطاعت خود ماسونیت را بداند.

حقیقت ماسونیت برای پیروانش بسیار به تدریج آشکار ساخته میشود، این در صورت طی ‏کردن هر مرتبه ای از آن است و هر مرتبه از خود رازی دارد. مراتب ماسونیت 33 درجه است.‏ هر ماسونی با خود یک پرکار و یک زاویه دارد، چون این دو سمبول ماسونیت است و این ‏بخاطر یکه در زمان حضرت سلیمان این دو وسیلهء اساسی مهندسی بود که آنحضرت

هیکل ‏سلیمان را بواسطهء آن ساخت.‏ ماسونی ها کلمهء (یا مهندس الاعظم للکون) ـ ای مهندس بزرگ جهان ـ بسیار استعمال ‏میکنند. بعضی ها از این کلمه بدین باور میشوند که مراد آنها خداوند است، حال اینکه مقصود ‏آنها (حیرام) کسی است که هیکل سلیمان را ساخته است، و آنها همین هیکل را بحیث جهان ‏می پندارند.‏

ریشه های فکری و عقیدتی ماسونیت:

از نگاه فکری، اهداف، وسایل و فلسفهء تفکر، ریشهء اصلی ماسونیت تنها یهودیت است. از ‏اول تا آخر این یک پدیدهء خالص یهودیست. اینهم به همگان ثابت شده است که در پشت همهء ‏حرکات بر اندازندهء ادیان و اخلاق همین ماسونیت قرار داشته است. ماسونیت از طریق جمعیت ‏اتحاد و ترقی در ترکیه توانست که خلافت اسلامی را نابود سازد. از طریق محافل ماسونیت ‏یهودی ها تلاش کردند تا از نزد سلطان عبدالحمید دوم سر زمین فلسطین را بدست آرند، چون آن ‏مرحومی این پیشنهاد را رد کر و به همین دلیل از خلافت عزل کرده شد. در سال 1965م مراکز ‏ماسونیت در مصر بعد از اینکه ثابت شد که برای اسرائیل جاسوسی میکنند بسته شد.‏

گسترش و جا های نفوذ:‏

در تاریخ کسی چنین تنظیم سری قوی را غیر از ماسونیت بیاد ندارد. این شریر ترین مذهبی ‏است که یهودیت بیشترین نفع را از آن برده است.‏

 بعضی از محققین بدین باور اند که؛ ضعفهای دارد در هیکل ماسونیت رسوب میکند و نمونه ‏های از کهنگی در روش و در انتساب اعضا دارد رونما میگردد.‏

از گفته های بالا چنین فهمیده میشود که، ماسونیت با همهء ادیان سر دشمنی دارد و تلاش ‏میکند تا روابط دینی انسانها را از میان بردارد و پایه ها جوامع انسانی را متزلزل سازد. گذشته ‏از این، مردم را تشویق میکند که از همهء قوانین و نظامها روی گردانند. در اصل حکماء ‏صهیونیزم ماسونیت را برای نایل شدن به اهداف تلمود و پروتوکلات حکماء صهیون ایجاد ‏کرده اند. بعد از ایجاد این مؤسسه تغییر رنگ، پنهانی بودن در پشت شعارهای فریبنده و پر زرق ‏و برق از خصوصیت های آنست. کسیکه از مسلمانها به آنها پیوسته است، یا گمراه است، یا ‏منحرف و یا بحساب درجات ماسونیت کافر محض است.‏

دارالإفتاء ازهر، فتوای را در رابطه به ماسونیت و شاخه های آن مثل لیونز و روتاری صادر کرد ‏که در آن آمده است: برای مسلمان حرام است که به یکی از این جریانها بپیوندد، بر هر ‏مسلمان فرض است که از پیروی این جریانها بپرهیزد و راه و روش پیامبر اسلام ‏حضرت محمد(صلى الله علیه وسلم) را بر گزیند. در ادامه چنین آمده است: یکی از شما دنباله رو ‏دیگران نباشد که؛ اگر مردم کاری خوبی کردن کار خوب بکند و اگر بد کرد بد بکند. ‏ولی شما خود را عادت دهید که اگر مردم کاری خوب کرد شما هم خوب انجام ‏دهید و اگر بد انجام داد از پیروی بدی بپرهیزید.‏

بر هر مسلمان واجب است که بیدار باشد ولی به بیداری خود مغرور نباشد، باید ‏تعهد و روابط خوب با مسلمانها داشته باشد، باید اهداف و مقاصد اسلامی و واضح ‏داشته باشد. در اسلام چیزی وجود ندارد که ما از آن هراس داشته باشیم و یا آنرا ‏پنهان بداریم.‏

ریس دار الإفتای ازهر شریف عبدالله المنشد همچنان مجمع فقهی رابطه عالم اسلامی در رابطه فتوایی را صادر کرده است که در ‏آن آمده است: اعضای این مجمع در رابطه با این پدیدهء خطرناک (ماسونیت) تحقیق نمود ‏و اسناد گذشته و فعلی آنها را مطالعه کرد، همهء اسناد و نبشته های که از اعضای مهم آن بود ‏مورد غور قرار گرفت، مقالات در مجله های که به سخن گوی آنها میماند، بر رسی شد و در ‏نهایت مجمع به ا ین نتیجه رسید که: ‏

1ـ بدون شک ماسونیت یک تنظیم مخفی است که همهء بر نامه هایش مخفیانه است و گهگاهی ‏آشکار کرده میشود، ظروف زمانی و مکانی را در نظر گرفته چنین میکنند، ولی مبادی و اصول ‏اصلی و حقیقی آن حتی برای اکثر اعضای خودش هم پوشیده است.‏

2ـ این گروه ارتباطات خود را در همهء کرهء زمین در ظاهر از طریق اعضایش بر قرار میسازد و ‏تحت شعار های برادری، مساوات و حقوق انسانی مردم را فریب میدهد و غافل میسازد. چنین ‏نشان داده میشود که در میان اعضا اختلاف جنس، قوم و دین در نظر گرفته نمیشود..‏

3ـ آنها مردمانی را که و جود شان برای ماسونیت ضروری است از راه منفعت شخصی آن ‏شخص بخود جذب میکنند، و بدین شعار که هر برادر ماسونی در برابر برادر ماسونی دیگر ‏حیثیت یک سپاهی رادارد، در هر جایی از کرهء زمین در بر آورده شدن اهداف و مشکلاتش ‏کمکش میکند، اگرپیشهء سیاسی دارد او را در بر آورده شدن اهداف سیاسی اش تأیید میکند و ‏در حق بودن او در برابر ماسونیت باید او را یاری رساند. این بزرگترین نقشه ای است که ‏مردمان از اقشار مختلف جامعه توسط آنها شکار میشوند و از آنها حق العضویت مالی کلانی ‏گرفته میشود.‏

4ـ عضویت در ماسونیت طی یک محفل خاص صورت میگیرد، این محفل اشکال و رموز ‏خاص و ترسناکی دارد و به عضو جدید نشان داده میشود که در صورت خیانت چه سرنوشتی ‏سر راهش قرار دارد و باید از پیمودن تمام رتبه ها با اصول آن پیروی کند و خود تصمیمی ‏نگیرد.‏

5ـ اعضای جدید اغفال شده در اوایل آزاد گذاشته میشوند، تا عبادات دینی خود را انجام دهند ‏و از وجود آنها و راهنمای برایشان در حدودی استفاده میشود که همان رتبه ای آنها در ‏ماسونیت اجازه میدهد. اما اگر کسانیکه از اول کافر و یا ملحد باشند مراتب شان در روشنی ‏امتحانات و تجاربشان ارتقا میکند و به تکرار مورد آزمایش قرار میگیرند و استعداد آنها دیده ‏میشود که چه نقشه ای خطرناکی را انجام داده میتوانند.‏

6ـ ماسونیت دارای اهداف سیاسی است و در اکثر انقلابهای نظامی و تغییرات خطیر در ‏کشورها دست های مخفی و یا آشکار ماسونیت دخیل است.‏

7ـ این تنظیم در اصل و اساس خود یک تنظیم یهودی با ریشه های یهودی است، ادارهء عالی ‏جهانی و سری آن در دست یهود و صهیونستهاست.‏

8ـ این تنظیم در اهداف حقیقی و سری خود ضد همهء ادیان آسمانی است، بویژه تخریب ‏اسلام هدف اساسی آنرا تشکیل میدهد.‏

9ـ ماسونیت حریص است که اشخاص دارای مکانت سیاسی، اجتماعی، علمی و ثروت را ‏بخود جلب کند. و یا هر موقعیت اجتماعی خوب که ماسونیت بتواند از آن سود ببرد. کسانیکه ‏چنین موقعیت های نامبرده را نداشته باشند برای ماسونیت جذب آنها اهمیتی ندارد، از همینرو ‏آنها همهء تلاش خود را برای جذب رؤسای دول و مدیران مؤسسات بزرگ بکار میبرند.‏

10ـ ماسونیت دارای شاخه های دیگری هم هست که به نحوی نام و نشان دیگری را با خود ‏میگیرند تا از دیدها پنهان بماند و برای اینکه فعالیت خود را تحت نام دیگری ولی برای همان ‏ماسونیت درست انجام دهند. بویژه اینکه تحت نام ماسونیت به خطر مواجه باشند. این شاخه ‏های مخفی نامها دیگری دارند که از جملهء آنها تنظیم روتاری و لیونز است. ودیگر فعالیتهای ‏ماسونیت که کلا با اصول و مبادی اسلامی در تضاد کامل است.‏

از همینرو و بخاطر معلومات تفصیلی دیگر از فعالیتهای ماسونیت، خطر بزرگ و تلبیس خبیثانه ‏و اهداف شوم و مکارانهء آن، مجمع فقهی رابطهء عالم اسلام ماسونیت را از خطرناکترین ‏تنظیم های تخریبکارانهء در برابر اسلام و مسلمانها میداند و اگر مسلمانی که دانسته و با آگاهی ‏از اهداف آن به آن می پیوندد کافر است و از ملت اسلامی خارج دانسته میشود.‏

 

رئیس: عبدالله ابن حمید؛ رئیس اعلای قضایی در کشور(المملکة العربیة السعودیة)

معاون: محمد علی حرکان، امین عمومی الرابطة العالم الإسلامی.

اعضاء:محمد محمود صواف .

 

ادامه دارد...

 نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1388 توسط اسامه
bahar 20


وبلاگ استت